Báo Giấy số 8/2017

Xin giới thiệu quí bạn ấn bản song ngữ Báo Giấy số tháng 8 – 2017. Số báo này, với sự tham gia trực tiếp về bài vở của một số nhà thơ Mỹ, tiêu biểu cho thời đại đa văn hóa. Ấn bản này cũng được phát hành rộng rãi (qua email) tới những tạp chí thơ, văn học Mỹ (một số ở Anh, Canada, Úc), cùng những nhà thơ và đọc giả nói tiếng Anh.

Poetry Journal_7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s