Thơ Hoàng Hưng đọc qua mạng

HH đọc tại Việt Nam và dịch giả Erik Bergqvist đọc bản tiếng Thuỵ Điển tại một thư viện ở Thuỵ Điển

 

https://youtu.be/8NPSUji8_7g

 

https://youtu.be/bcwE-WclpXo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s