KIẾN NGHỊ KHÔNG THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT AN NINH MẠNG

Quí vị ký tên xin ghi rõ họ tên, nghề nghiệp/chức danh (nếu có), nơi cư trú (tỉnh/thành phố, quốc gia), gửi về email: hoanluatanninhmang@gmail.com

34814364_2100417663305972_291876262220136448_n

(văn bản trên change.org và có bổ sung theo góp ý của cộng đồng FB)

Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội Việt Nam

Chúng tôi, những công dân Việt Nam đang sống trong và ngoài nước, đồng kiến nghị các vị đại biểu Quốc hội Việt Nam không thông qua Dự thảo Luật An ninh mạng vào ngày 12/06/2018 tới đây.

Chúng tôi nhận thấy các điều khoản đề xuất trong Dự thảo Luật An ninh mạng không thể hiện được các phương pháp hợp lý để bảo đảm an ninh trên mạng của Nhà nước và người dân. Thay vào đó, Dự thảo Luật này lại tiềm ẩn khả năng vi phạm các quyền căn bản của công dân, cụ thể như sau:

Xâm phạm quyền riêng tư và quyền bí mật thư tín do nhà cung cấp dịch vụ mạng phải xác thực thông tin người dùng, và cung cấp nó cho cơ quan chấp pháp khi có yêu cầu mà không thông qua tòa án. Như vậy, cơ quan chấp pháp sẽ có quyền yêu cầu cung cấp thông tin người dùng bất cứ lúc nào, mà không cần phải chứng minh cá nhân đó có vi phạm pháp luật hay không. Điều này tạo ra rủi ro lớn xâm phạm vào quyền riêng tư của cá nhân. Trong khi đó, chuẩn mực của nhà nước pháp quyền là quyền tự do của cá nhân nếu bị tước đi thì phải do toà án quyết định, cho dù là cá nhân phạm tội.

Cản trở quyền tự do ngôn luận khi nhà cung cấp dịch vụ mạng phải xoá thông tin đăng tải trên mạng nếu thông tin bị xác định là “xấu”, “độc” theo yêu cầu của cơ quan chấp pháp và lưu vết thông tin đó để cung cấp cho cơ quan chấp pháp. Trong khi đó các loại thông tin xấu được liệt kê rất mơ hồ, không có quy định hay thủ tục cụ thể để công dân có cơ hội bảo vệ ý kiến của mình trong một quy trình công bằng và minh bạch.

Tước đi quyền sử dụng internet khi nhà cung cấp dịch vụ mạng phải không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet và các dịch vụ gia tăng cho tổ chức, cá nhân đăng tải lên mạng một số loại thông tin có nội dung xấu theo luật. Như vậy, chỉ cần cơ quan quản lý cho rằng một tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin bị cho là “xấu”, “độc”, thì đã có thể bị tước đi quyền sử dụng internet, trong khi đây là quyền cơ bản của con người trong thế giới hiện đại và không thể bị tước bỏ.

Những điều khoản như thế rõ ràng là trái với Hiến pháp của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Hơn thế nữa, Dự thảo Luật còn tạo nguy cơ tác hại đến môi trường kinh doanh, đầu tư, làm suy giảm sự phát triển kinh tế, không nhất quán với các cam kết thương mại quốc tế của Việt Nam.

Kết luận

Vì những lý do trên, chúng tôi kiến nghị các vị Đại biểu Quốc hội

 1. Không thông qua Dự thảo Luật An ninh mạng lần này;
 2.    Và đề nghị Chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng một Dự thảo Luật An ninh mạng mới theo hướng đảm bảo an ninh trên mạng một cách hợp lý, mà không kiểm soát vô lý và xâm phạm các quyền của người dân và tác hại đến sự phát triển kinh tế.

Chúng tôi tin rằng các Đại biểu Quốc hội, với tư cách là người đại diện của nhân dân, sẽ lắng nghe ý kiến từ người dân để có thể có được một Luật An ninh mạng đúng đắn, phù hợp lợi ích của đất nước, của nhân dân, theo đúng chuẩn mực quốc tế trong thời đại công nghệ 4.0

 

Petition to urge Vietnam’s Parliament not to approve Bill on Cyber Security

To: Chairwoman Nguyen Thi Kim Ngan of Vietnam’s National Assembly and its members

We, Vietnamese citizens living in the country and abroad, urge all the members of the country’s highest legislative body, the National Assembly, not to approve the draft Law on Cyber ​​Security which is scheduled on June 12, 2018.

We find that the proposed provisions of the draft Law on Cyber ​​Security do not contain reasonable methods to ensure online security of the State and the people. Instead, the draft law has the potential to violate the basic rights of citizens, as follows:

Infringes people’s privacy and confidentiality, as the bill requires Internet Service Providers to verify users’ personal information and provide this information to authorities upon request without being approved by courts. As such, the law enforcement agencies shall have the right to request supply of user’s information at any time, without the need to prove that the individual has violated any law. This poses a major risk of infringing individual privacy. Meanwhile, the rule of law states that the deprivation of freedom of an individual must be decided by the court only, even if the individual is guilty.

The draft aims to limit the freedom of expression when it requests Internet Service Providers delete information posted online if the information is identified as “bad” or “malicious”, as well as request Internet Service Providers to keep traces of Internet users and hand them over to authorities. Meanwhile, “bad information” is weakly defined and there are no specific rules or procedures which citizens can use to defend their opinions in transparent and fair procedures.

The bill states that Internet Service Providers are requested not to provide or stop providing telecommunication, Internet services and value-added services to organizations and individuals that publish information with “bad” content. So when regulators determine that an organization or individual is publishing information deemed “bad” or “malicious,” the organization or the individual will be deprived the right to use the Internet, which is one of the basic human rights in the modern world and cannot be deprived.

Conclusion

For the above reasons, we urge all the members of Vietnam’s National Assembly

 1. Not approve this draft Law on Cyber ​​Security;
 2. Request the Government and related agencies to build a new Law on Cyber ​​Security which can ensure security of the Internet in a reasonable manner without infringing upon the rights of the people.

We believe that the legislators, in their capacity as representatives of the people, will listen to people’s opinions when debating and approving a law which would violate the people’s rights and affect citizens’ freedom.

Pétition pour exhorter le Parlement vietnamien à ne pas approuver le projet de loi sur la cybersécurité

A: Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam et ses membres

Nous, citoyens vietnamiens vivant dans le pays et à l’étranger, exhortons tous les membres de la plus haute instance législative du pays, l’Assemblée nationale, à ne pas approuver le projet de loi sur la cybersécurité qui est programmé le 12 juin 2018.

Nous constatons que les dispositions proposées par le projet de loi sur la cybersécurité ne contiennent pas de méthodes acceptables afin d’assurer la sécurité en ligne de l’État et du peuple. Au lieu de cela, le projet de loi possède des potentialités pour violer les droits fondamentaux des citoyens, comme suit :

Violation de la vie privée des personnes et de la confidentialité, car le projet de loi oblige les fournisseurs de services Internet à vérifier les renseignements personnels des utilisateurs et à fournir cette information aux autorités sur demande sans être validé par les tribunaux. En tant que tel, les organismes d’application de la loi ont le droit de demander la délivrance de l’information de l’utilisateur à tout moment, sans la nécessité de prouver que l’individu a violé la loi. Cela pose un risque majeur d’atteinte à la vie privée des particuliers. Pendant ce temps, la règle de droit stipule que la privation de liberté d’un individu doit être décidée par le tribunal seulement, même si l’individu est coupable.

Le projet vise à limiter la liberté d’expression lorsqu’il demande aux fournisseurs de services Internet de supprimer les informations postées en ligne si l’information est identifiée comme “mauvaise” ou “malveillante”, et de demander aux fournisseurs de services Internet de garder les traces des utilisateurs. De les remettre aux autorités. Pendant ce temps, les «mauvaises informations» sont insuffisamment définies et il n’existe pas de règles ou de procédures spécifiques que les citoyens peuvent utiliser pour défendre leurs opinions dans des procédures transparentes et équitables.

Le projet de loi stipule que les fournisseurs de services Internet sont priés de ne pas fournir ou cesser de fournir des services de télécommunication, des services Internet et des « services à valeur ajoutée » aux organisations et aux individus qui publient des informations avec un contenu «mauvais». Ainsi, lorsque les régulateurs déterminent qu’une organisation ou un individu publie des informations jugées «mauvaises» ou «malveillantes», l’organisation ou l’individu sera privé du droit d’utiliser Internet, Internet qui fait parti des droits de l’homme fondamentaux dans le monde moderne et personne ne peut en être privé.

Conclusion

Pour toutes ces raisons, nous exhortons tous les membres de l’Assemblée nationale du Vietnam

 1. N’approuvez pas ce projet de loi sur la cybersécurité;
 2. Demandez au gouvernement et aux agences concernées d’élaborer une nouvelle loi sur la cybersécurité qui puisse assurer la sécurité d’Internet de manière raisonnable sans empiéter sur les droits de la population.

Nous croyons que les législateurs, en leur qualité de représentants du peuple, écouteront les opinions des gens lorsqu’ils débattront et approuveront une loi qui violerait les droits du peuple et affecterait la liberté des citoyens.

 

 

 

Danh sách ký tên Kiến nghị Quốc hội không thông qua luật An ninh Mạng (đợt 1, đến 22giờ ngày 9/6/2018)

 

7 tổ chức, 376 cá nhân

 

 

Tổ chức:

 

 1. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam. Đại diện: Nguyên Ngọc
 2. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Lê Thân
 3. Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Nguyễn Quang A
 4. Mạng Bauxite Việt Nam. Đại diện: Phạm Xuân Yêm
 5. Khối Tự do Dân chủ 8406 ký tên. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải và Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
 6. Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Nguyễn Hữu Giải và Linh mục Nguyễn Công Bình.
 7. Đom Đóm – Trung Tâm Âm Nhạc và Nghệ Thuật Thể Nghiệm. Đại diện: Kim Ngọc

 

Cá nhân:

 

 1. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An
 2. Lê Thân, Cựu tù nhân chính trị Côn Đảo, cựu Tổng Giám đốc Công ty DRI Đà Lạt, cư trú tại Nha Trang
 3. Nguyễn Quang A, TS Tin học, Hà Nội (đã ký trên change.org)
 4. Hoàng Hưng, nhà thơ, Sài Gòn (đã ký trên change.org)
 5. Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý, Paris
 6. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội
 7. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội
 8. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia
 9. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu xã hội, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt (đã ký trên change.org)
 10. Ý Nhi, nhà thơ, Sài Gòn (đã ký trên change.org)
 11. Trần Minh Thảo, nhà văn, Lâm Đồng (đã ký trên change.org)
 12. Trần Thanh Vân, KTS, Hà Nội
 13. Trần Tiến Đức, nhà báo độc lập, đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội (đã ký trên change.org)
 14. Nguyễn Đông Yên, GS Toán, Hà Nội
 15. Nguyễn Xuân Diện, TS Hán Nôm, Hà Nội
 16. Phạm Toàn, nhà giáo dục, Hà Nội
 17. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, Hà Nội
 18. Phạm Anh Tuấn, dịch giả, Hà Nội
 19. Võ Ngọc Ánh, Cựu phóng viên Saigon Times Group, hiện sinh sống tại Tacoma, Washington, Hoa Kỳ
 20. Dương Đình Giao, nhà giáo Hà Nội
 21. Trần Tiến Dũng, nhà thơ, Sài Gòn

22.‪ Nguyễn Viện, nhà văn, Saigon

 1. Huỳnh Kim Báu, nguyên TTK Hội Trí thức Yêu nước TPHCM

‪24. Trần Hậu, cán bộ hưu trí, Hà Nội

 1. Hoàng Giáp Tôn, Perth, WA, Hoa Kỳ
 2. Phan Trọng Văn, hoạ sĩ, Sài Gòn
 3. Bửu Nam (Trần Hoàng Phố), PGS-TS Ngữ Văn, Huế
 4. Vương Trung Hiếu, viết sách báo tự do, Cần Thơ
 5. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, Sài Gòn
 6. Trần Ngọc Vương, GSTS Ngữ văn, Hà Nội
 7. Văn Công Mỹ, Saigon
 8. Trần Kỳ Trung, nhà văn, Hội An
 9. Angela Nguyen, S.E. Fremont, California USA
 10. Trần Quốc Trọng, đạo diễn điện ảnh, Hà Nội
 11. Phạm Thanh Sơn, Hà Nội
 12. Lê Anh Hùng, nhà báo độc lập, Hà Nội
 13. Nguyễn Vũ Bình, nhà báo, Hà Nội
 14. Đỗ Thái Bình, kỹ sư đóng tàu, Phó Chủ tịch Hội KHKT CN Tàu thủy VN, Ủy viên Ban CH Hội Biển T/p HCM
 15. Nguyễn Đắc Xuân, nhà nghiên cứu văn hoá, 3/7 Nguyễn Công Trứ Huế
 16. Nguyễn Sĩ Ninh, sinh viên, Hải Phòng
 17. Bùi Mai Hạnh, nhà báo tự do, Melbourne , Australia
 18. Nguyễn Bá Dũng, hưu trí, Hà Nội
 19. Nguyễn Thị Hà, 96 Yên Lã, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

44.‪ Nguyễn Xuân Sơn, nhạc sỹ, Hà Nội

 1. Qúy Nguyễn, Business Owner, Fort Worth, TX

‪46. Giáng Vân, nhà thơ, Hà Nội

 1. Sue Nguyen, công dân, Sài Gòn
 2. Nam Dao NM Hung, GSTS Kinh tế, nhà văn, Quebec, Canada
 3. ‪Doãn Hoàng Kiên, nghệ sĩ thị giác, Hà Nội
 4. Đỗ Trọng Khơi, nhà thơ, Thái Bình
 5. Nguyễn Văn Học, phóng viên báo chí, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 6. Hoàng Thị Hà, hưu trí, Thanh Xuân, Hà Nội

53.‪ Thiếu Khanh, nhà thơ, dịch giả, Sài Gòn

54.‪ Nguyễn Trọng Chức, nhà báo tự do, Sài Gòn

55.‪ Nguyễn Hoàng Phi, lao động tự do, Hải Phòng

56.‪ Hồ Minh Tâm, KTS, Sài Gòn-Hà Nội

 1. Mai Sơn, viết văn – dịch thuật, Sài Gòn
 2. Tiết Hùng Thái (Dịch giả Hiếu Tân), Vũng Tàu

‪58. Lê Vi, hoạ sĩ, Đà Nẵng

 1. Hà Sĩ Phu (Nguyễn Xuân Tụ), TS Sinh học, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt
 2. Nguyễn Thị Khánh Trâm, hưu trí, TPHCM
 3. Hà Quang Vinh, hưu trí, Q.11 TPHCM
 4. Bùi Thế Hùng, Hà Nội
 5. Huỳnh Lê Nhật Tấn, Đà Nẵng
 6. Nguyễn Văn Trung, Hà Nội
 7. Hồ Bích Đào, hưu trí, TPHCM
 8. Đinh Văn Long, nghề tự do, Hà Nội
 9. Đặng Minh Liên, nhà nghiên cứu và sáng tác phim – hưu trí, Hà Nội
 10. Bùi Hiền, nhà thơ, Canada
 11. Nguyễn Duy, nhà thơ, Sài Gòn
 12. Hà Văn Thùy, nhà văn, Sài Gòn
 13. Phạm Xuân Nguyên, nhà nghiên cứu văn học, Hà Nội
 14. Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hà Nội
 15. Nguyễn Khắc Mai, hưu trí, Hà nội
 16. Vũ Nhật Khải, PGS TS, Hà nội
 17. Huỳnh Nhật Hải, hưu trí, Dalat,
 18. Huỳnh Nhật Tấn, hưu trí, Dalat
 19. Nguyễn Đình Cống, Giáo sư ĐHXD, Hà Nội
 20. Kiều Quốc Việt, kỹ sư xây dựng, Phú Quốc
 21. Trịnh Quốc Việt, kỹ sư, Hà nội
 22. Võ Bá Linh, hưu trí, Sài gòn
 23. Nguyễn Hà Long, làm nông, Vị Xuyên Hà GIang
 24. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, nhà giáo, nhà văn, Hoa Kỳ
 25. Nguyễn Cường, kỹ sư, Hà Nội
 26. Lại Nguyên Ân, nhà nghiên cứu văn học, Hà Nội
 27. Lê Phú Khải, nhà báo, Sài Gòn
 28. Hà Dương Tường, nhà giáo về hưu, Pháp
 29. Đồng Chuông Tử, nhà thơ, Bình Thuận

‪88. Phạm Lưu Vũ, nhà văn, Hà Nội

 1. Đoàn Khắc Xuyên, nhà báo, Sài Gòn
 2. Vũ Thư Hiên, viết văn, Pháp

‪91. Huỳnh Văn Hoa, nhà báo, dịch giả, Saigon

 1. Nguyễn Tấn Cứ, nhà thơ, Sài Gòn
 2. Phan Nguyên, Họa sĩ, Sài Gòn
 3. Trần Anh, làm thơ, Nha Trang
 4. Đỗ Hoàng Diệu, nội trợ & viết văn, Hoa Kỳ
 5. Tuấn Khanh, nhạc sĩ, Sài Gòn.
 6. Mai Văn Tuất (Văn Ngọc Trà), California, Hoa Kỳ
 7. Đỗ Trung Quân, nhà thơ, Sài Gòn

99.‪ Trần Hồ Dũng, nhà giáo, Sài Gòn

 1. Đặng Văn Lập Kiến trúc sư về hưu
 2. Vũ Hồng Ánh, nghệ sĩ cello, Sài Gòn
 3. Trần Thị Trường, nhà văn, Hà Nội
 4. ‪Đinh văn Hương, bác sĩ, Sài Gòn
 5. ‪Trịnh Quốc Việt, Hà nội
 6. Lê Công Bằng, Q.8, sài gòn

‪106. Bùi Thanh Thám, Sài Gòn

 1. Trần Hoàng Minh, truyền thông, Sài Gòn
 2. ‪Dương Trọng Chiến, Hà nội
 3. ‪Huỳnh Tấn Đạt, Vũng Tàu
 4. ‪Huỳnh Lê Thanh Tâm, quận 9, tp.HCM
 5. Đinh Trần, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
 6. Cao Thanh Nam, An Giang
 7. Tạ Kim Mai, hưu trí, Nha Trang, Khánh Hòa
 8. ‪Nguyễn Long, Hà Nội
 9. ‪Lê Văn Hải, kĩ sư, Đà Nẵng
 10. ‪Trần Ngọc Vũ, Sài Gòn
 11. Ngô Quang Hòa, Gò Vấp, Sài Gòn
 12. Lê Hữu Nam, nhà văn, Sài Gòn
 13. ‪Qui Cong Le, Sydney
 14. ‪Dương Tấn Phước, Sài Gòn
 15. Anthony Nguyễn, Hoa Kỳ
 16. Nguyễn Trọng Tùng, Thanh Hoá
 17. Trần thị Thạch Hà, Mississauga Ontario, Canada
 18. Duong Uyen, Toronto, Canada
 19. Châu Quang Phước, biên kịch, Sài Gòn
 20. Lưu Văn Tân, Bình Thạnh, Sài Gòn
 21. ‪Đinh Huỳnh Hiếu Nghĩa, Sài Gòn
 22. Hien Tran, California, Hoa Kỳ
 23. Nguyễn Ngọc Hân, Sài Gòn

‪130. Lê Quang Hoàng, giảng viên, Huế

‪131. Tạ Quang Linh, Sài Gòn

 1. Nguyễn Quốc Trung. giảng viên, Sài Gòn
 2. Hà Vũ, Sài Gòn

‪134. Nguyễn Thị Hà, Hà Nội

‪135. Vũ Minh Tú, Hà Nội

 1. ‪Lê Văn Thành, Đà Nẵng

‪137. Phạm Hữu Thắng, giáo viên, Saigon

 1. ‪Ngân Mai, Melbourne
 2. ‪Nguyễn Thành, Sài gòn

140.‪ Văn Thị Thuỷ, cựu giáo viên, Bình Thuận

‪141. Văn Thị Khinh, kinh doanh, Bình Thuận

 1. ‪Phan Quang Thành, Sài Gòn

143.‪ Trần Huy Quang, nhà văn, Hanoi

 1. Nguyễn Thụy Sơn, Đà Nẵng
 2. Lê Quốc Bảo, nhân viên văn phòng, Sài Gòn
 3. ‪Trần Văn Hoàng, Trảng Bom, Đồng Nai
 4. ‪Anh Tran, Sài Gòn
 5. ‪Phan Nguyễn Hoàng Nhơn, kinh doanh, Sài Gòn

‪149. Hoàng Minh, truyền thông, Sài Gòn

 1. Hồ Thúy Ngân, Hội An, Quảng Nam
 2. ‪Nguyễn Thị Hoài Thu, Nghệ An
 3. ‪Hoang Vũ Trang Thuỳ, buôn bán, Sài Gòn
 4. Ngô Văn Hoành, Quảng Trị

‪154. Đặng Anh Tuấn, họa sỹ, Hà nội

 1. Võ Xuân Tòng (Hội viên Hội nhà văn Hà Nội)

‪156. Trần Bích thủy, giáo viên, Hà nội

‪157. Ngô Phương Anh, nội trợ, Đà Lạt

 1. ‪Nguyễn Cường, kỹ sư

‪159. Vũ Đức Cường, Bình Giang, Hải Dương

 1. Lê Vĩnh Trương, kinh doanh, Sài Gòn

161.‪ Lê Văn Anh, kỹ sư, Hà Nội

 1. Nguyễn Hữu Thao, Sofia Bulgaria
 2. ‪Ngô Đức Thao, Hà Tĩnh
 3. ‪Nguyen Van Luong, Saigon

‪165. Vũ Anh Đào, Đài Bắc, Taiwan

 1. Mai Thanh Sơn, TS, Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ
 2. Lý Đợi, nhà thơ, Sài Gòn
 3. Trần Đình Sử, Gs. Ts Ngữ văn, Hà Nọi
 4. Nguyễn Thanh Hải, công dân, Sài Gòn

168.‪ Nguyễn Hoàng Ánh, Hà Nội

169.‪ Trần Quang Diệu, Bình Định ký tên

 1. ‪Đinh Ngọc Hoa, nhà giáo, Sài Gòn
 2. Nguyễn Thanh Ngân, TPHCM

‪172. Trần Thị Ngọc Sương, Sài Gòn

 1. Hồ Thị Ảnh Nguyệt, Quảng Ngãi
 2. Đinh Thị Bích Ngọc, Sài Gòn

‪175. Nguyễn Hương Lan, Hà Nội

 1. Lê Anh Hoài, nhà văn, Hà Nội
 2. Vũ Thị Sam, Hà Nội
 3. Vũ Cường, Hà Nội
 4. ‪Nguyễn Thị Lan, kinh doanh, Mộc Châu Sơn La
 5. Nguyễn Duy Việt, Quảng Ngãi

‪179. Mã Lam, nhà thơ, Sài Gòn

 1. Lê Nguyễn Hoàng, nhân viên bán hàng, Chương Dương Hoàn Kiém Hà Nội

‪181. Phạm Quốc Thắng, kiến trúc sư, Sài Gòn

 1. Vũ Ngọc Trâm, Hà Nội

‪183. Nguyễn Huy Thông, nhân viên văn phòng, Sài Gòn

 1. Nguyễn Trinh Thi, nhà làm phim, Hà Nội
 2. ‪Vũ Cường, Hà Nội

‪186. Nguyễn Thị Kim Liên, kinh doanh, TP Hồ Chí Minh

‪187. Lê Minh Thuận, nhà sưu tầm sách xưa, TP HCM

‪188. Trần Bích, TP HCM

‪189. Đoàn Thanh Giang, dân oan tỉnh Đồng Nai

‪190. Ngô Văn Hiền, kỹ sư xây dựng, Sài Gòn

‪191. Nguyễn Hùng Lân, họa sĩ, Sài Gòn

 1. Nguyễn Xuân Lưu, viết nhạc, Saigon

‪193. Phan Gia Thành, buôn bán, Sài Gòn

 1. Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nha Trang Khánh hòa
 2. ‪Hà Oanh cựu phóng viên báo Hà Nội Mới
 3. ‪Lê Văn Trường, Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

‪197. Nguyễn Thị Hường, Đà Nẵng

‪198. Duc Hanh Nguyen, kỹ sư, Hà Nội

 1. Hoàng Ngọc Tú, nghệ sĩ, Sài Gòn
 2. Thạch Trung Tuệ Nguyên, biên tập tạp san Tagalau người Chàm Ninh Thuận
 3. Đỗ Thị Kim Ngân, hưu trí ở khu tập thể Văn Chương, Hà Nội

‪202. Huỳnh Thị Thu Đông, kinh doanh, Quảng Nam

‪203. Nguyễn Thị Tâm, Hải phòng

‪204. Vũ Kim Thanh, nhà thơ, Anh quốc

‪205. Lê Thị Hằng (nhà thơ Lê Ngân Hằng) nhà nghiên cứu ngôn ngữ xã hội học, nhà văn ( Gđ Eva Lời Vàng) Hà Nội

 1. Nguyễn Hồ Ái Thanh, Đà Nẵng
 2. Trần Xuân Chung, kinh doanh, Bình Dương
 3. Nguyễn Lê Thuỳ Dương, kỹ sư, Sài Gòn
 4. Kim Ngọc, nhạc sĩ, Hà Nội
 5. Nguyễn Mạnh Khoa, Sài Gòn
 6. Nam Tran, Pleiku Gia Lai
 7. Như Quỳnh de Prelle, nhà thơ, nhà làm phim, Bỉ (đã ký trên change.org)
 8. Đỗ Hữu Đức, dược sĩ, Hà Nội.
 9. Kim Anh Hoàng, cán bộ hưu trí, Ba Đình, Hà Nội
 10. Lâm Thanh Phan, Q10, Tp HCM.
 11. Hoang Thanh Tung, hưu trí, Hà Nội
 12. Phạm Duy Hiển, dịch giả, Vũng Tầu
 13. Ngô Đức Thao, Hà Tĩnh
 14. Đào TIến Thi, nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, nguyên ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
 15. Nguyen Van Luong, Sài Gòn
 16. Nguyễn Kim Thái, hưu trí, Quảng Ninh
  222. Đinh Ngọc Hoa, nhà giáo Sài Gòn
 17. Thi Ngan Thanh Bui,nội trợ, Cần Thơ
 18. Nguyễn Linh Đan, tự do, Sài Gòn
 19. Nguyễn Thành Kiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 20. Nguyễn Thị Lệ Thuỷ, dân đen Sài Gòn
 21. Trương Hoài Thu, giáo viên, Hà Nội
 22. Nguyễn Duyên, Hải Phòng
 23. Nguyễn Thực, giáo viên, Hà Nội
 24. Phạm Hương, gíao viên hưu trí, Sài Gòn
 25. Lê Văn Cát, kỹ sư về hưu, CHLB Đức.
 26. Đoàn Ngọc Thắng, Sài Gòn
 27. Nguyễn Văn Phi, sinh viên, Hà Nội
 28. Dương Văn Minh, giám đốc công ty phát triển công nghệ, Thanh Xuân, Hà Nội
 29. Lê Nam Phùng, sinh viên, Hà Tĩnh
 30. Phan Cao Thiện, lao động tự do, Quảng Trạch, Quảng Bình
 31. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Đà Lạt
 32. Nguyễn Đức Long, lao động tự do, Ba Đình, Hà Nội
 33. Nguyễn Hồng Anh, Thạc sĩ, TP.HCM
 34. Lê Quang Pháp, kỹ sư xd, Hà Nội
 35. Vũ Trọng Khải, PGS.TS, chuyên gia độc lập về chính sách nông nghiệp, TP HCM
 36. Tô Lê Sơn, kỹ sư, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 37. Thuỳ Linh, nhà văn, Hà Nội
 38. ‪Đào Đình Tân, nghề nghiệp tự do, Ninh Giang, Hải Dương

‪246. Khưu Tuyết Hương, Cần Thơ

 1. Phạm Trần Khoa, Sài Gòn

‪248. Nguyễn Ngọc Anh Phố Huế Hà Nội

‪249. Vương thị Chinh (đã ký trên change.org)

‪250. Phạm Quang Vũ (đã ký trên change.org)

 1. Lê Anh Tuấn, Hải Phòng (đã ký trên change.org)
 2. Nguyễn Đức Lão, Lâm Đồng (đã ký trên change.org)
 3. Nguyễn Bảo Huy, kinh doanh tự do, Sài Gòn
 4. Phạm Kỳ Đăng, làm thơ, viết báo, dịch thuật, sống tại Berlin-CHLB Đức
 5. Nguyễn Thị Phụng, phó thường dân, Q11/tpHCM
 6. Trương Nhật Tín, thất nghiệp & làm thơ, cư trú ở Daklak
  257. Nguyễn Đức Thủy, cựu chiến binh, Điện Biên

 

 

 1. Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ – nhạc sĩ, Hà Nội
 2. Nguyễn Thị Bình, công dân Việt nam, sống tại CHLB Đức
 3. Nguyễn Thái Bình, kỹ sư cầu đường về hưu, ở Ban Mê Thuột
  261. Lê Minh Đức, Hà Nội
  262. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội
  263. Nguyễn Thị Bích Tuyết, TS Hoá học, Biên Hoà
  264. Nguyễn Xuân Giang, Hà Nội
  265. Nguyễn Anh Tuấn, Hà Nội
  266. Trần Hải, Tân Bình, T/p Hồ Chí Minh
  267. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ Nha khoa, Tp HCM
  268. Đặng Bích Phương, hưu trí, Hà Nội.
  269. Lê Quang Huy, cựu giáo chức, Sài Gòn
  270. Trần Thị Hường, CHLB Đức
  271. Oanh Bùi, gíao viên hưu, Sài Gòn
  272. Đỗ Như Ly, hưu trí, T/p HCM
  273. Trần Trung Thực Bắc Giang
  274. Lê Tuấn Huy, TP HCM
  275. Lê Doãn Cường, Kỹ sư, TPHCM
  276. Phan Thành Vinh, Bình Định
  277. Lưu Hoài Anh, hưu trí, Hà nội
 4. Đào Minh Đức, kỹ sư tài chính, tiền tệ, Quận 7, TP.HCM
  279. Nguyễn văn Lịch, hưu trí, Hà Nội
  280. Ngô Thị Kim Cúc, nhà báo-nhà văn, Sài Gòn (đã ký trên change.org)
 5. Anh Dương, Hải Phòng
 6. Nguyễn Trí Dũng, Hà Nội
 7. Đặng Văn Sinh, viết văn, Chí Linh, Hải Dương
 8. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang
 9. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn, Đà Lạt
 10. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, Sài Gòn
 11. Đào Đình Tân, nghề nghiệp tự do, Ninh Giang, Hải Dương
 12. Khưu Tuyết Hương, Cần Thơ
 13. Nguyễn Hữu Lâm, giáo viên, Quảng Nam
 14. Lê ngoc Hòa, dân thường, Sài Gòn
 15. Nguyễn Hải Ngọc, quận 6 Sài Gòn
 16. Huy Nguyen, Sài Gòn
 17. Song Chi, đạo diễn điện ảnh, Na Uy (đã ký trên change.org)
 18. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), nhà báo tự do, Sài Gòn
  295. Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, Sài Gòn
 19. Nguyễn Anh Minh Đăng, Giảng viên, Sài Gòn
 20. Nguyễn Quang Lập, nhà văn, Sài Gòn
 21. Nguyễn Viết Thắng, hoạ sĩ, Hải Phòng
 22. Phạm Mai Hiền, Hà Nội
  300. Nguyễn Bích Liên, Việt Trì, Phú Thọ
  301. Khương Hữu Tiến, KTS, Vũng Tầu
  302. Lê Diễn, Đà Nẵng
  303. Nguyễn Khắc Bình, kỹ sư, Hà Nội
  304. Ngô Thanh Tú, Cam Ranh, Khánh Hòa
  305. Bùi Thanh Hiếu, blogger, Berlin, Germany
  306. Lâm Ái, nội trợ, quận Bình Thạnh, TP HCM
  307. Trần Duy Nghĩa, hưu trí, Paris, France.
  308. Đinh Văn Lương, Ba Đình, Hà Nội
 23. Phan Thị Hoàng Oanh, TS Hoá, Sài Gòn
 24. Đỗ Thương Việt, Sài Gòn

311.Trần Thế Hải, lao động tự do, Tiền Giang
312. Phùng Mạnh Cường, kỹ sư cơ khí, Berlin, CHLB Đức
313. Nguyễn Thị Hồng Loan, Sài Gòn
314. Lê Minh Hằng, Hà Nội

 1. Nguyễn Thế Thanh, cán bộ hưu trí, TPHCM
  316. Nguyễn Lân Thắng, Hà Nội
  317. Phan Minh Trí, gíao viên trường THPT Tân Hiệp
 2. Lê Công Lý, làm việc tự do, Tiền Giang
 3. Lê Hữu Chính, Toronto Canada
 4. Tư Đồ Tuệ, Ontario, Canada
 5. Ngô Đức Thạnh, thường dân, Biên Hòa Đồng Nai
 6. Tran Van Nhi, lái xe, Q.7 Sài Gòn
 7. Trịnh Đình Hòa, hưu trí, Đống Đa, Hà Nội
  324. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, giảng viên TPHCM
 8. Nguyễn Hữu Thông, nghiên cứu viên Phân viện VHNTQGVN tại Huế
 9. Trần Song Hào, CCB, hưu trí, Nha Trang, Khánh Hoà
 10. Vũ Thạch, kỹ sư, Sài Gòn
 11. Ngô Thị Thứ, giáo viên nghỉ hưu, Sài Gòn
  329. Trần Công Thành, Thái Nguyên
  330. Trần Rạng, giáo viên hưu trí, Sài Gòn
 12. Đinh Đức Long, Ts. Bs., Sài Gòn
  332. Nguyễn Thị Minh Châu, nghiên cứu âm nhạc, Hội Nhạc sĩ VN
  333. Phạm Xuân Vinh, lao động tự do, Hải Dương
 13. Văn Lượng, Hải Phòng
 14. Dương Đức Linh, cựu sinh viên Xã hội học, Bình Định
 15. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, giáo viên Đà Nẵng

‪337. Van Huong Paillet‪ (đã ký trên mạng change.org)

 1. Roark Nguyen (đã ký trên mạng change.org)

339.‪ Mai Thach Sơn, phó thường dân Hải Phòng

‪340. Thiều Công Bình, họa sĩ, sống tại Tân Bình, Sài Gòn

‪341. Hoang Oanh Hoang, thạc sĩ, giảng viên đại học, Sài

‪342. Nguyên Chí Thành, Q.3 TPHCM

‪343. Nguyễn Thị Giang Nam, buôn bán, Thanh Hóa

‪344. Nguyễn Anh Tuấn, Hà Nội

 1. Vũ Đức Thắng, Tân Bình, TPHCM
 2. Tạ Thu Phong, Hà Nội
 3. ‪Trần hữu Khả, cựu chiến binh, Đà Nẵng

‪348. Lê Thị Anh Nga, Phú Yên

 1. Thân Hoàng Đức, nông dân, Bắc Giang
 2. Kha Lương Ngãi, cựu Phó TBT báo Sài Gòn Giải phóng (đã ký trên change.org)
 3. Nguyễn Văn Tạc, giáo học hưu trí, Hà Nội
 4. Nông Văn Đồng, kỹ sư xây dựng, Cao Bằng
 5. Trần Trọng Anh, nhân viên văn phòng, Tập thể THCS Cảnh Sát, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
 6. Ngô Văn Trung, sinh viên, Hải Phòng
 7. Nguyễn Đức Toàn, chủ doanh nghiệp, TP. HCM
 8. Hà Dương Tuấn, kỹ sư, Pháp
 9. Bùi Quang Minh, Công dân Hà Nội
 10. Trần Hữu Khánh, hưu trí, Sài Gòn
 11. Vũ Văn Mạnh, giáo viên Thái Bình
 12. Nguyễn Thành Luân, kỹ sư xây dựng, Hà Nội
 13. Lê Văn Sơn, kỹ sư, TPHCM
 14. Đức Kiên, nội trợ, Ba Đình, Hà Nội
 15. Phạm Xuân Hoà, kỹ sư Xây dựng, Hà Đông, Hà Nội
 16. Phan Thanh Minh, lái xe, Phú Ninh Quảng Nam
 17. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An
 18. Trần Hữu Hiền, kỹ sư xây dựng, Bắc Giang
 19. Nguyễn Xuân Hùng, giáo viên Đại học Bách khoa Hà Nội
 20. Vũ Ngọc Quỳnh, nhân viên văn phòng thời vụ, Quận 3, Tp.HCM.
 21. Hoàng Dũng, PGS.TS Ngữ văn, TPHCM
  369. Đinh Văn Huỳnh, nhân viên giao hàng, Quận 3, Tp.HCM
 22. Đoàn Thị Thu Hương, TP HCM
  371. Trần Văn Bang, Kỹ sư, Sài Gòn
  372. Phan Đình Hiệp, Bác sĩ, Melbourne, Australia
  373. Nguyễn Kim, Hà Nội
 23. Nguyễn Thị Kiều My, Nhân viên bán hàng, Quận 3, Tp.HCM
 24. Nguyễn Thị Bạch Ngọc, Nội trợ, Quận 3, Tp.HCM
 25. Nguyễn HoàngVân, Q11, Sàigon
 26. Phạm Thanh Sơn, hưu trí, Melbourne, Úc
 27. Tống Văn Công, cựu TBT báo Lao Động, đang ở Hoa Kỳ
 28. Mai Hiền, cựu TBT báo Phụ Nữ TPHCM, đang ở Hoa Kỳ
 29. Nguyễn Hải Ngọc quận 6 Sài Gòn
 30. Thu Doan (đã kí trên change.org)

‪382. Phan Văn Phong, công dân việt nam, quận Hoàn kiếm, Hà Nội

‪383. Trần Việt Hùng, công dân Việt Nam, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

‪384. Phan Ba, kỹ sư, dịch giả, CHLB Đức

‪385. Lê Thị Vuôn, nhà giáo hưu trí, TP Thanh Hóa

‪386. Phan T Thanh Lợi, công dân Sài Gòn

‪387. Vũ Hoàng, Sài Gòn (đã ký trên change.org)

 1. ‪Phạm viết Kinh, cán bộ hưu trí, tỉnh Quảng Bình

‪389. Leuyen Tran, Sài Gòn

 1. Phạm Thị Dung, dân đen, Saigon

 

KÝ TÊN ĐỢT 2:

 

 1. Võ Vĩnh Thiện, dân Nha Trang
 2. Nguyễn Thị Minh Châu, bác sĩ, Cộng hoà liên bang Đức
 3. Đặng Doan, Gia Nghĩa, Đak Nông
 4. Nguyễn Thị Thu Hường, Hà Nội
 5. Trần Thị Hằng, Hà Nội
 6. Inrasara, nhà văn, Sài Gòn
 7. Nguyễn Minh Vũ, nhà giáo hưu trí, Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội
 8. Đỗ Hoàng Phong, Phan Thiết, Bình Thuận
 9. Lê Đình Phương, bác sĩ, Sài Gòn (đã ký trên change.org)

 

 

 

 

 

 

 1. Đặng Tiến, phê bình văn học, ở Pháp
 2. Lê Văn Hải công dân tỉnh Quảng Trị
 3. Lê Thị Hải Yến ở Tp.Huế
 4. Hà Duy Thiện, Biên Hòa, Đồng Nai.
 5. Từ Thức, viết văn, viết báo, ở Pháp (đã ký trên change.org)
 6. Võ Nhật Trường, Đà Nẵng
 7. Nguyễn Đức Tùng, Vancouver, Canada
 8. Cao Lập, California, USA
 9. Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, California, US
 10. Tường An, Pháp
 11. Hoàng Nguyên, San Diego, USA
 12. Ly-Lan, California USA
 13. Lê Quốc Phương, nghề tự do, BR VT
 14. Trần Hoàn kỹ sư cơ khí Đà Nẵng
 15. Nguyễn Anh Tuấn, cử tri tại Nghệ An
 16. Trần Thanh Chương, Dĩ An, Bình Dương
 17. Nguyễn Thị Minh Khuê, nguyên PTV Đài TNVN, nhà báo, Q. Tân Bình, TP HCM
 18. Lê Thuấn, TP Huế
 19. Lê Ngọc Chính, kỹ sư hóa, hưu trí, TP HCM
  419. Lê Văn Hưng, Sài Gòn.
  420. Trương Minh Tịnh, giám đốc Công ty Tithaco pty Ltd, Australia
  421. Bùi Thị Thanh Thúy, nội trợ, Phú Yên
  422. Nguyễn Việt Hưng, KTS, Sa Pa Lào Cai
  423. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Quận 4, Sài Gòn, hiện đang sinh sống tại Malaysia
  424. Trần Công Thạch, nhà giáo hưu trí, Quận 5, Tp.HCM
 20. Thao Ngoc (đã ký trên mạng change.org)
 21. Nguyễn Hồng Tâm, Kỹ sư xây dựng, Sài Gòn

Nguyễn Xuân Hoàng , họa sĩ, Hà Nội. Đã ký

 1. Đỗ Hoàng Phong, Phan Thiết, Bình Thuận
 2. Nguyễn Ánh Nguyệt, nông dân Nghệ An
 3. Trần Kim Ngân, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 4. Đoàn Lệ Thanh, Texas, USA
 5. Thảo Nguyên Hoang Dã (đã ký trên change.org)
 6. Hà Trần (đã ký trên change.org)
 7. Nguyễn Xuân Hoàng, họa sĩ, Hà Nội (đã ký tren change.org)
 8. Van Nghi (đã ký trên change.org)
 9. Nhiên Hạ (đã ký trên change.org)
 10. Lê Thiệu (đã ký trên change.org)
 11. Nguyễn Lương Quý, Hoà Vang, Tp Đà Nẵng
 12. Nguyễn Hồng Khoái CMT số 013278297 CA Hà Nội cấp ngày 17/05/2010 hiện đang ở 36/55/124 Âu Cơ Tây Hồ Hà Nội Nghề nghiệp Giám đốc doanh nghiệp
 13. Trầm Thị Kiều – nội trợ – Saigon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s