Hoàng Hưng phát biểu về đóng góp của LM F. de Pina với chữ Quốc ngữ

Tại Hội thảo Quan hệ Bồ-Việt (tháng 7/2018, Hội Địa lý Lisboa, Portugal)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s