THƠ HÀ THÚC SINH GỬI HH

Đổi Gối

Gửi Hoàng Hưng

 

 

Ối bác Hưng ơi ối bác ơi

Ba năm tới nữa tám mươi rồi

Đường mây tuổi ngựa phi kinh thật

Bụi bậm năm heo hít đã đời

Khốn khổ nước non còn lắm chuyện

Thương thay bô lão khó rong chơi

Thấy không ác mộng nằm trong gối

Đổi gối đầu kê gạch thử coi

 

2-2019

 

 

 

Chán Đời

 

 

Sinh chán đời như đời chán Sinh

Nhiều khi chán quẩn lại buồn quanh

Già ư sống mấy lòng chưa chịu

Đi hỉ đường xa bụng đã kinh

Đàn đúm bạn kêu thường cáo bệnh

Chuyện đời ta cứ nhận thong manh

Xứ này chán quá thì đi kiện

Chả nhẽ kiện ông đã đẻ mình

 

2-2019

30 Tết Houston
Gặp ở Houston Tết 2018 HH, Ly Hoàng Ly, Ng Hàn Chung, HTS

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s