BÀN TRÒN BBC VỀ PHẠM TOÀN

Tôi tam dự cùng nhà văn Võ Thị Hảo, nhà hoạt động dân chủ – nhà báo lề dân Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s